Saturday, October 4, 2008

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၂၃)

ေဒၚစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးႏွင္႔ ဦးၾကည္ေမာင္တုိ႔အား ထုတ္ပယ္ၿပီးေနာက္ ၂၆.၂.၁၉၉၁ ရက္ေန႔တြင္ NLD ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း NLD ကပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီသို႔ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားခဲ႔သည္။

(၁) ဦးေအာင္ေရႊ ဥကၠဌ

(၂)ဦးလြင္ အတြင္းေရးမွဴး

(၃)ဦးညႊန္႔ေ၀ ဘ႑ာေရးမွဴး

(၄)ဦးေရႊ အဖြဲ႔၀င္

(၅)ဦးသန္းထြန္း အဖြဲ႔၀င္

(၆)ဦးလွေဖ အဖြဲ႔၀င္

(၇)ဦးျမေလး အဖြဲ႔၀င္

(၈)ဦးစိုးျမင္႔ အဖြဲ႔၀င္

(၉)ဦးလြန္းေမာင္ အဖြဲ႔၀င္

(၁၀)ဦးမင္းေ၀ အဖြဲ႔၀င္

NLD ၏ အထက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ေကာ္မရွင္ကမွတ္တမ္း တင္ၿပီးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း၌ NLD လူငယ္မ်ားက NLD ဗဟိုကို စြပ္စြဲခ်က္ (၉) ခ်က္ျဖင္႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ခဲ႔ၾကသည္။၄င္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) NLD အတြင္းအထက္ေအာက္ရိုးသားပြင္႔လင္းမႈ မရွိျခင္း

(၂) အထက္ႏွင္႔ေအာက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ မရွိျခင္း

(၃) ခ်မွတ္ထားသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိသည္႔ အျပင္ CEC ပ်က္ျပယ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

(၄) မဟာမိတ္ပါတီမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊

(၅) ဗဟိုကေအာက္ေျခအဆင္႔အားတိက်သည္႔အာမခံခ်က္မေပးနိုင္ျခင္း၊

(၆) နိုင္ငံေရးလမ္းညႊန္မႈတိက်စြာမရွိျခင္း

(၇) ေအာက္ေျခကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းႏွင္႔ ေကာ္မရွင္သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း

(၈) ဥပေဒေဘာင္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပိတ္ပင္ျခင္းႏွင္႔

(၉) ေအာက္ေျခအစည္းအေ၀းမလုပ္ရဆိုသည္႔ေ၀႔လည္ေၾကာင္ပတ္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

၄င္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ NLD အတြင္းဂယက္ရိုက္ခဲ႔သည္။ စင္စစ္ ေဒၚစုၾကည္ ေနာက္လိုက္မ်ားက ဦးေအာင္ေရႊႏွင္႔ အဖြဲ႔ကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အသြင္မတူသူမ်ားစုဖြဲ႔ထားေသာ NLD ၏တည္ေထာင္ေမာင္းနင္း လုပ္ရပ္အမွားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

NLDပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၂၂)

ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္မႈကို ဆက္လုပ္လာသည္မွာ ေဒၚစုၾကည္၏ ေမာင္၀မ္းကြဲ ျဖစ္သူ- ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌစိန္၀င္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ NLD ၏ အရန္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး သိၾကသည္။ စိန္၀င္းႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၂)ေယာက္သည္ မႏၱေလးတြင္ စင္ၿပိဳဳင္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႕၏ အႀကံအစီမွာ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဆူပူမႈဖန္တီးၿပီး စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႕မည္၊ ၄င္းအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးမည္ဟူသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္မခံပဲ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိမ္းသိန္းခဲ့သည္။ စိန္၀င္းအပါအ၀င္ (၁၁)ေယာက္ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး မူလအစီအစဥ္ပါအတိုင္း ေတာခိုသြားသည္။ (၁၈၊၁၂၊၁၉၉၀) ရက္ေန႕တြင္ KNU ေသာင္းက်န္းသူ နယ္ေျမ မာနယ္ပေလာ၌ ျပည္ေျပးစိန္၀င္းဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ ဟူ၍ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အေနာက္မီဒီယာမ်ားကလည္း NLD လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ အေ၀းေရာက္ အစိုးရဟု ေရးသားပြဲထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေျပးစိန္၀င္းက စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႕ရန္အတြက္ ၄င္းအား အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅၀)က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ေၾကျငာသည္။ ယင္းေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ်လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္ခဲ့ေပ။ ျပည္တြင္းရွိ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ၄င္းတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း၊ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကဟု ထြက္ဆိုၾကသည္။ NLD ကလည္း စိန္၀င္း၏ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႕ပါတီႏွင့္ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ စိန္၀င္းဦးစီးသည့္ ျပည္ေျပး(၁၁)ေယာက္တြင္ NLDမွ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္လ်က္ရွိေနေပသည္။

ယင္းသို႕ ဂႏၶီအစည္းအေ၀းကိစၥ၊ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကိစၥမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား လာသျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ဆန္႕က်င္မႈအေပၚ စိတ္ကုန္ၿပီး NLD မွ ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္သူမ်ား ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား၊ ပါတီအတြင္း အုပ္စုလိုက္ အကြဲအၿပဲမ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ ေဒၚစုၾကည္အဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္။ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားပင္ ပါသည္။

ယင္းအေျခအေန၌ NLD သည္ ႏိုင္ငံေရး အဖတ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတာ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမိန္႕မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႕ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားကို NLD အတြင္း ဆက္ထားျခာင္းျဖင့္ ပါတီ၏ တရား၀င္ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆၿပီး ေဒၚစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္ စသူမ်ား အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ကို NLD မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊက ေကာ္မရွင္အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၂၁)

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ NLD ၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင္႔ NLD ပါတီကို အေရးယူဖ်က္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔အထိ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အလံုရရွိခဲ႔ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရးအတြက္ ရွိသင္႔ရွိထိုက္သည္႔ နိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးဆက္ ျပတ္မသြား ေစေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ သည္းခံေစာင္႔ထိန္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က NLD အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ အဆင့္အတန္းရွိသည့္ “အမ်ိဳးသားေရးရာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အစဥ္ထိန္းေက်ာင္း ေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ သေဘာထား “ဆုိသည္႔စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ယငး္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႔ NLD တို႔အၾကားေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလမ္းခင္းေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ NLD က တစ္လြဲဆံပင္ေကာင္းၿပီး ထိုစာတမ္းကို နိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ား ႏွင္႔ အျခား မသက္ဆိုင္သူမ်ားထံေရာက္ေအာင္ မိတၱဴကူးၿပီး ျဖန္႔ေ၀ခဲ႔သည္။ ယင္းသို႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကိုု မထိမ္းသိမ္းဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႔အတြက္ NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ ၀င္ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင္႔ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒအရအေရးယူခံခဲ႔ၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ NLD သည္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔ျပန္ဖြဲ႔ၿပီး ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔အစည္းအေ၀း (၅/၉၀) ေခၚယူက်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သစ္ေရးဆြဲရန္ NLD က ကမကထ ျပဳၿပီးျပင္ဆင္မႈမ်ား စလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏အစီအစဥ္မ်ား အစိုးရထံံမကး္က္

ံ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။ ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္းရန္ အဆိုျပဳမည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ အျပန္အလွန္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း NLD အတြင္း၌ ဆရာမနိုင္ႏွစ္ေထာင္ၿပိဳင္ ကဲ႔သို႔ျဖစ္ခဲ႔သည္။ေဒၚစုၾကည္၏ ေနာက္လိုက္ုမ်ားက ထိပ္တိုက္လုပ္လိုၾကသည္။ NLD ဗဟို၌ ေနရာရေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ ေဟာင္းမ်ားက နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုၾကသည္။ NLD ၏ အစည္းအေ၀း (၅/၉၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဒၚစုၾကည္၏ အဖြဲ႔၊ေဒၚစုၾကည္ကိုလိုလားသည္႔ ပါတီ၀င္မ်ားက လက္မခံခဲ႔ၾကေပ။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဒု၀က၏ (၁/၉၀) ေအာက္ကို ေခါင္းငံု႔လွ်ိဳ၀င္ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။သီးျခားလႈပ္ရွားၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ျပင္းထန္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားရွိခဲ႔သည္။

ဗကပယူဂ်ီမ်ား၊သံရံုးအခ်ိဳ႔မွ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ လက္ခါးခ်င္းရိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။ စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔႔ရန္ ရန္ကုန္တြင္ ညိႈႏိႈင္းျခင္း၊ မႏၱေလးသို႔ သြားေရာက္တိုင္ပင္ျခင္းမ်ားလုပ္ခဲ႔သည္။ မႏၱေလးတြင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ NLD အခ်ိဳ႔က ၀ကပ္မ်ား၊ သံရံုးမွ လူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ႔ၾကသည္။စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔ရန္ အားထုတ္ျခင္း သည္ နိုင္ငံေတာ္သစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္က်ဳးလြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၂၀)

တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ တစ္ႏွစ္ခန္႔အလိုမွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင္႔အညီ တက္လာသည္႔ အစိုးရကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟုအႀကိမ္ႀကိမ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

တပ္မေတာ္သည္ မည္သည္႔နုိင္ငံေရးပါတီကိုမွ် ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိခဲ႔ေပ။ မည္သည္႔ ပါတီကမွ်လည္း တပ္မေတာ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားျခင္း မရွိေပ။တပ္မေတာ္က မည္သည္႔နိုင္ငံေရးမူ၀ါဒကိုမွ် က်င္႔သံုးမႈ မျပဳခဲ႔ေပ။ လူတန္းစားေရးႏွင္႔ က်ဥ္းေျမာင္းစေသာ လူမ်ိဳးေရးတို႔ကုိလည္း ေရွ႔တန္းတင္ျခင္း မရွိဘဲ အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရးကိုသာ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားသည္သာ အဓိကဟုဆိုသည္။ NLD က အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရးသည္ အဓိကဟုေျပာသည္။ နိုင္ငံ၏ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ၂၇.၇.၁၉၉၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၂၉၀ ) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ NLD က ထုိဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ႏွင္႔ ၂၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဗုိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ ဂႏၶီခန္းမ၌ ညီလာခံပံုစံျဖင္႔ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ႔သည္။

ေၾကညာခ်က္ (၁၂၉၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကအခ်က္မွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပီျပင္သည္႔ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံျဖစ္လာေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စနစ္ေရးဆြဲရမည္။ အားလံုးလက္ခံၿပီး ခိုင္မာသည္႔ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာပါက အရပ္သားအစိုးရအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္။ အေျခခံဥပေဒ မရွိဘဲ မည္သည္႔ အရပ္သားအစိုးရ၊မည္သည္႔ၾကားျဖတ္အစိုးရကိုမွ အာဏာလႊဲမေပးဟု ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂႏၶီခန္းမအစည္းအေ၀းဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္သည္႔ ရလဒ္ကို အေျခခံၿပီး NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင္႔ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုေ၀းကာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈထပ္မံျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေ၀း သေဘာတူညီခ်က္ ဟုထုတ္ျပန္ၿပီးရန္၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို လႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲရန္၊ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။ဆက္လက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး န၀တ၏ ေၾကညာခ်က္ (၁၂၉၀) ကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပင္ေျပာခဲ႔သည္။

၂၉.၈.၁၉၉၀ ရက္ေန႔တြင္ NLD ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေနာက္ပိုင္းဖ်က္သိမ္း) တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထပ္ထုတ္ခဲ႔ျပန္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ NLD အား အာဏာအျမန္အပ္ေရး၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးေရးတို႔ကို အဓိက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထိုေၾကညာခ်က္၌ NLD မွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သူမ်ားမွာ (၁) ဦးေအာင္ေရြ၊ (၂) ဦးၾကည္ေမာင္ ၊(၃) ဦးခ်စ္ခိုင္ ၊ (၄) ဦးလြင္ ၊(၅) ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခင္ ၊(၆) ဦးေရႊ၊ (၇) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၊(၈) ဦးစိုးသိမ္း(ေမာင္၀ံသ)၊ (၉) ဦးေက်ာ္မင္း၊ (၁၀) ဦးခ်မ္းေအး (ေမာင္စူးစမ္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ NLD ႏွင္႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္မွ ရယ္မူကို ေတာင္းဆိုလာေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ဒရယ္မူေၾကာင္႔ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမည္႔အႏၱရာယ္ႀကံဳခဲ႔ရသျဖင္႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္လာခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္သည္ကို NLD က သတိျပဳဆင္ျခင္မႈမလုပ္ခဲ႔ေပ။ ယင္းသည္ ၄င္းတို႔အာဏာရရွိေရး အတြက္ NLD က ဖက္ဒရယ္သမားမ်ားနွင္႔ အေပးအယူလုပ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၉)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈၅ ရွိသည္႔အနက္ NLD က မဲဆႏၵနယ္ ၃၉၂ နယ္၌ အနုိုင္ရရွိခဲ႔သည္။တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ကမဲဆႏၵနယ္ ၁၀ နယ္တြင္ အနိုင္ရရွိသည္။ က်န္အနိုင္ရရွိသည္႔ ပါတီမ်ားမွာ လူမ်ိဳးမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔ေဒသမ်ားတြင္ အနိုင္ရရွိျခင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကသာ တိတိက်က်ၾကားေနၿပီး ဘက္မလိုက္ ခဲ႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအင္အားစုအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားသံုး စြဲခဲ႔ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ လူအုပ္စုျဖင္႔ မဲထည္႔ခိုင္းမႈမ်ိဳးရွိခဲ႔သည္။ မိမိတို႔ပါတီကို မဲမထည္႔လွ်င္ ရပ္ကြက္အလိုက္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ႔မႈမိ်ဳးလည္းရွိသည္။ ေက်းရြာအဆင္႔၊ ရပ္ကြက္အဆင္႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္က်သူမ်ားအား အနိုင္က်င္႔မႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရရွ္ခဲ႔ေသာ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႔၏ လုပ္ရပ္ကို ျပန္ၾကည္႔လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

(၁) ေငြေၾကးအင္အားျဖင္႔ အမတ္ေနရာ၀ယ္ယူထားနိုင္သည္႔ ဘာသာေရးအစြန္း ေရာက္မ်ားက ဘာသာေရးနယ္ေျမခြဲထြက္ေရး ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ မေအာင္ျမင္ပါက လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မည္ဟု ႀကံရြယ္သည္။

(၂) လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသည္႔ ပါတီမ်ားကလည္း နယ္ေျမခြဲထြက္ရန္ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ ခြင္႔မျပဳလွ်င္ လက္နက္ကိုင္တိုက္မည္။ ေသာင္းက်န္း သူမ်ားႏွင္႔ ေပါင္းမည္ဟု ရည္ရြယ္သည္။

(၃) အာဏာရလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ေနေသာ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႔ကလည္း အေနာက္ အုပ္စုသံရံုးမ်ား၊ ျပည္ပမွအေနာက္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ဖက္လဲ တကင္းဆက္ဆံလာၾကသည္။ အေနာက္အုပ္စုကို အလြန္အကၽြံ မွီခိုအားကိုးရန္ျပင္ဆင္လာၾကသည္။

(၄) ယင္းသို႔အေနာက္အုပ္စုအႀကိဳက္ပါးလူးပါးလဲ လုပ္ျပေနေသာ္လည္း လက္၀ဲ၀ါဒီ မ်ားလႊမ္းမိုးေနေသာ ပါတီအခ်ိဳ႕က အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစား လာၾကသည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံႏွင္႔ ျပည္သူလူထု၏ အစစ္အမွန္လိုလား ေတာင္႔တခ်က္ကို မေတြးဘဲ အနာနွင္႔ေဆး တည္႔ေအာင္ မေပးသလိုျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထိုနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အာဏာရရွိလာပါက ဘာဆက္လုပ္ မည္ကိုပင္ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။က်ိတ္ပုန္းခုတ္လာၾကသည္႔ NLD ဆိုလွ်င္ မည္သူက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ မည္သူေတြက ၀န္ႀကီးလုပ္မည္ဆိုသည္အထိ အာဏာခြဲတင္းခ်ခဲ႔ၾကသည္ဟု ၄င္းတို႔အတြင္း လူမ်ားကပင္ ဖြင္႔ဟေျပာၾကားခဲ႔ၾကသည္။

ယင္းအေျခအေနတြင္ခ်က္ခ်င္းအာဏာလႊဲမေပးသျဖင္႔ NLD က မွတ္တမ္းလႊာ အမွတ္ ( ၁၃၂၉၀ )ျဖင္႔ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာလႊဲမေပးခ်င္သျဖင္႔ သေဘာထား ေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲေတာ႔သည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၈)

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၏ဖြဲ႔စည္းမႈအပိုင္းျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အပိုင္းမ်ားကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ေလ႔လာဆန္းစစ္ပါက ၄င္းအရင္လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္႔ ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး၊ ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၊ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ပထစပါတီတို႔ကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းစည္းလံုးညီညြတ္သည္႔ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ဖာေထးမႈ မရွိခဲ႔ေပ။အကြဲအအက္၊ အခြဲအထြက္ ျဖစ္စဥ္မွာသာနစ္မြန္းေနေပသည္။

ထိုသို႔နစ္မြန္းေနေနသည္ပင္ ပင္လယ္ျပင္၌ သေဘာၤေမွာက္သည္႔ႏွယ္ ေျပာေနျပန္၏။ အမွန္စင္စစ္ ေရအိုင္ငယ္ထဲမွ ဖားသူငယ္သဖြယ္ကိုယ္ဘာသာ ကိုယ္ႀကီးက်ယ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဤနည္းအတိုင္း ေရတိမ္နစ္မည္႔ကိန္းကို မွားယြင္းစြာ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျပန္သည္။

၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ NLD အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၀၉ ဦး ႏွင္႔ တစ္သီးပုဂၢလ ၈၇ ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ ၄၉၂ ခုသတ္မွတ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေျခအေနအရ ၄၅၈ နယ္၌သာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ခဲ႔သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင္႔ ၉၈ ဒႆမ ၅၈ ျဖစ္သည္။ တစ္နိုင္ငံလူဦးေရ ၄၂ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ႔ရာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည္႔ၿပီးေသာ မဲေပးခြင္႔ရွိ ၁၄ ဦးေရ သန္း ၂၀ေက်ာ္ (၂၀၈၁၈၃၁၃ ) ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔လာေရာက္မဲေပးသူမွာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ (၁၅၁၁၂၅၂၄ ) ျဖစ္သည္။ လူဦးေရအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးခန္႔သာ မဲေပးခဲ႔သည္ဟု ဆိုုုနိုင္သည္။ ၄င္းအနက္ ခိုင္လံုေသာဆႏၵမဲ မွာ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ( ၁၃၂၅၆၀၆ ) သာျဖစ္၏ ။ပယ္မဲ ၊ ေဖ်ာက္မဲ ၊ထပ္မဲေပါင္း ႏွစ္သန္းနီးပါး (၁၈၅၈၉၁၈ ) ရွိခဲ႔သည္။

ပါတီကိုယ္စားျပဳအေရြးခံသူ၂၂၀၉ ရွိရာ ၄၇၉ ဦး အေရြးခံရသည္။ တစ္သီးပုဂၢလအေရြးခံ ၁၄၈၇ ဦးအနက္ ေျခာက္ဦးအေရြးခံရသည္။အေရြးခံရသူမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားအေပးခံခဲ႔ရသူ ၄၂ ဦး၊ ဆရာ၀န္ ၅၀ ၊ အရပ္သား ၁၉၄ ဦးပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာပါတီမ်ားအနက္ NLD က အမ်ားဆံုးအေရြးခံခဲ႔ရသည္။ ယင္းသို႔ အေရအတြက္အမ်ားဆံုး အေရြးခံရသည္ကို အျပတ္အသတ္အနိုင္ရသည္။ လူထုက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံသည္ဟု လြဲမွားေသာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲခဲ႔သည္။ တစ္လြဲမာနျဖင္႔ အာဏာဆိပ္တက္ခဲ႔သည္။အမွန္တကယ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရရွိခဲ႔သည္ ေထာက္ခံမဲမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင္႔ရွိသူအားလံုး၏ (၃၈ ဒႆမ ၁၁၃၆၆ ) ရာခိုင္ႏႈန္းသာျဖစ္သည္။ မဲေပးခြင္႔ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္မွ်ပင္ ရာခိုင္ႏႈန္းမရွိေသာထိုေထာက္ခံမဲကလည္း ဖိုးသူေတာ္မ်က္ေစ႔လည္ေလ ၊ ဆြမ္းဆန္ရေလ ဆိုေသာ မဲမ်ိဳးသာျဖစ္ေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ သေဘာထားမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာၾကရာ၌ ၀ါရင္႔နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္က “ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလကၡဏာ မေဆာင္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အေထြေထြမေက်နပ္မႈ ဆႏၵျပပြဲသာျဖစ္သည္ “ ဟုေကာက္ခ်က္ခ် ခဲ႔သည္။ NLD ႏွင္႔ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္သည္႔ ယခင္အစိုးရ တစ္ျဖစ္လဲ ပါတီႀကီး အနိုင္မရလွ်င္ၿပီးေရာသေဘာျဖင္႔ ထည္႔ခဲ႔ေသာ မဲမ်ားကို NLD က အေခ်ာင္ရခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို မွန္ကုန္စြာ မသံုးသပ္ နိုင္ျခင္းသည္ NLD ၏ အမွားေတာ္ပံုတစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၇)

စင္စစ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီေရးဆြဲခဲ႔သည္႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းမွီျငမ္းကိုးကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုုုုုစဥ္က ေဒၚစုၾကည္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္အနာဂတ္ျမန္မာ႔နိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္ပပေယာဂမ်ား တြင္းထိိုးစြက္ဖက္မႈမခံရေအာင္ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ လမ္းညႊန္ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားခိုင္လံုစြာရွိေနခဲ႔ပါသည္။ထိုစဥ္က ေဒၚစုၾကည္သည္ ေလးငါးႏွစ္ သမီးခန္႔သာ ရွိပါလိမ္႔မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာလွ်င္ ဥပေဒပုဒ္မ၁၀(င) ဟူ၍ ေတြ႔နုိင္ပါသည္။ထိုဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(င) သည္၁၉၄၇ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၄ (၁)၉က)ႏွင္႔ အတူတူပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ပုဒ္မ ၁၀ (င) တြင္ နိုင္ငံျခားေက်းဇူးသစၥာကို ရိုေသေစာင္႔ေရွာက္သူ၊ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ အခြင္႔အေရးရသူ၊ နိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ကဲ႔သုိ႔ အခြင္႔အေရးကို ခံစားပိုင္ခြင္႔ရွိသူမ်ားေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႔မရဟု ကန္႔သတ္ထားပါသည္။

ေဒၚစုၾကည္သည္ ျဗိတိသွ်နိုင္ငံသားႏွင္႔ လက္ထပ္ထားသည္။ ထိုျဗိတိသွ် နိုင္ငံသားႏွင္႔ေပါင္းဖက္ၿပီးသားႏွစ္ေယာက္ေမြးခဲ႔သည္။၄င္းတုိ႔မွာလည္း ျဗိတိသွ်နိုင္ငံသား မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင္႔ အခ်ိန္မေရြးျဗိတိသွ်နုိင္ငံသား ခံယူခြင္႔ရွိထားသည္။ ေနအိမ္တြင္တားျမစ္ခံထားခံရသည္႔အခ်ိန္၌ပင္ ၄င္း၏ခင္ပြန္းေပးပို႔သည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ၄င္းတို႔သံရံုုုးမွတစ္ဆင္႔လက္ခံခဲ႔သည္။ျဗိတိသွ်သံရံုးမွ အကူအညီမ်ားကို ရရွိခံစားေန တုန္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္အား တားဆီးလိုက္လွ်င္ လိုက္ျခင္းပင္ ၄င္းတို႔ဘက္မွ သူတို႔နိုင္ငံသားအား ျမန္မာအစိုးရက အေရးယူထားသည္ဆိုေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း မ်ားထြက္လာေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ သူတို႔ နိုင္ငံသားဆိုသည္႔ အသံုးအႏႈန္းကို မသိမသာခ်န္လွပ္ထားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ ခင္ပြန္းမိုက္ကယ္အဲရစ္ကလည္း သူ၏မိန္းမကို စစ္အစိုးရက မတရားဖမ္းဆီးထားသည္။ကယ္ပါ ယူပါ စသည္ျဖင္႔ နိုင္ငံတကာမွ အသံေပါင္းစံုထြက္လာေအာင္ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားၾကည္႔ရံုျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (င) ႏွင္႔လံုး၀ ၿငိစြန္းေနေေၾကာင္းအေပၚယံေၾကာမွ်ႏွွင္႔ ပင္ သိရွိနိုင္ပါသည္။ အတြင္းက်က် တိတိပပ ေဖာ္ထုတ္သိရွိၾကလွ်င္ ေဒၚစုၾကည္ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဆိုသည္မွာ အလြန္ပင္သိသာထင္ရွားေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဇ) တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင္႔မရွိဟု ကန္႔သတ္တားျမစ္ ထားသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ေနအိမ္ျခံ၀င္းကို သက္ဆိုင္ရာက ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာတြင္ ABSDF ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကို စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႔အတူ သက္ေသထင္ရွား ဖမ္းမိခဲ႔သည္။

ဆိုရလွ်င္တျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔လည္း ၿငိစြန္းေနေပရာ ေဒၚစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင္႔ မရရွိျခင္းသည္ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈကိုသိလ်က္ႏွင္႔ NLDက ေဒၚစုၾကည္အားကိုယ္စားလွယ္္အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းသည္ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းျခင္းမွတစ္ပါး အျခားမရွိ။

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား(၁၆)

NLD ပါတီ၏ အမွားေတာ္ပံုေသာင္းေျခာက္ေထာင္မက ရွိသည္႔အနက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေငြေၾကးျဖင္႔ေရာင္းစားခဲ႔သည္႔ သာဓကမ်ားရွိခဲ႔ပါသည္။ ေရွးျဖစ္ ေနာက္ေၾကာင္းမသိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ပိုမိုတိက်ခိုင္လံုစြာသိရွိနိုင္္ေရးအတြက္ အကိုးအကား မ်ားျဖင္႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္က သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔ေဆာင္းပါးရွင္” ဗ်တၳိ ၏ ”သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါခင္ဗ် ” ေဆာင္းပါးတြင္ ”ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ NLD ေထာင္စ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔အညီ ဒီမိုကေရစီ ပါတီတြင္ ဥကၠဌလုပ္ခဲ႔ေသာ ဦးဒါ၀တ္ဂ်မားဆိုသူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ တစ္ဆင္႔ သိန္းခ်ီေသာ ေငြမ်ားကိုပါတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ဖူးေပသည္။အလွဴေငြကို ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ က်ိဳက္မေရာ၊ကန္႔ဘလူ၊တန္႔ယန္းႏွင္႔ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ လက္္မွတ္ျဖင္႔ အမတ္ေလးဦးမွာ ဦးဒါ၀တ္ဂ်မားတို႔ဘက္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံ ခဲ႔သည္႔အေနအထားေတာ႔ ရွိခဲ႔ေပသည္ ”ဟူ၍အတိအက်ေရးသားထားပါသည္။

ထုိ႔အတူကေလာင္ရွင္ ”အေနာ္ရထာ ” ေရးသားသည္႔ ”နိုင္ငံေတာ္ေရွ႔ခရီး ” စာအုပ္စာမ်က္နွာ (၈၈) တြင္ အမတ္ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားျပန္ပါသည္။

”ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို ျပန္ၾကည္႔ဖို႔လိုသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဆူးေလဘုရားလမ္းေနထိုင္ေသာ သူေ႒းႀကီးတစ္ဦးသည္ ပါတီႀကီး သံုးခုကို ရန္ပံုေငြအမ်ားအျပား ထည္႔၀င္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းရွိခဲ႔သည္။ ထိုသူေ႒းႀကီးသည္ ဘာသာေရး အယူသည္းသူျဖစ္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာ၊ ရေသ႔ေတာင္ေဒသေတြကို ဘာသာေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ခြဲထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနသည္။ သူထိုးထည္႔လိုက္ေသာ အမတ္ေဟာင္း အခ်ိဳ႕႔သည္ ပါတီမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ကာ အနိုင္ရရွိခဲ႔ၾကရာ ဤနည္းအတိုင္းသြားပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသည္ ခြဲထြက္ေတာ႔မည္႔အေျခအေနသုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ဤကား ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။”

ယင္းသို႔ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မလိမ္႔တပတ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ NLD သည္ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းမႈကိုလည္း ျပဳုလုပ္ခဲ႔ၾကေသးသည္။၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင္႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံပိုင္ခြင္႔မရွိေပ။သုိ႔ရာတြင္ NLD က ေသြးတိုးစမ္း လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၂၂.၁၂.၁၉၈၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုၾကည္အမည္စာရင္းကို ဗဟန္း(၁) မဲဆႏၵနယ္၌ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ NLD အတြင္း၌ ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက တစ္ဖက္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက တစ္ဖက္အျငင္းပြားခဲ႔ၾကသည္။ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ရွင္းျပၾက ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက တို႔ကေတာ႔ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းမွာပဲ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ အနိုင္ရဖို႔လုပ္ရမယ္” ဟူ၍ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

က်န္သည္႔ ပါတီမ်ားက ဥပေဒ ႏွင္႔အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ၀ိုင္းၿပီးကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။ေကာ္မရွင္ကလည္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင္႔ အညီ စစ္ေဆးခဲ႔သည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင္႔မရဆုိသည္႔ အေျဖသာ ထြက္လာခဲ႔သည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၏ ခိုင္မာမွန္ကန္မႈကို လည္း သိရွိထားရန္လိုအပ္လာသျဖင္႔ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါဦးမည္။